Umowa:

§ 1. W dniu ...................................... 2009r.
pomiędzy Jarosławem Krajewskim, zam. 11-500 Giżycko,
ul. Królowej Jadwigi 18C/38, tel. kom. 603-062-887, legitymującą się dowodem osobistym AJY 493812 zwaną dalej wynajmującym, a P. .................................................... zam. ....................................... tel. .................... legitymującym się dowodem osobistym serii .............. nr ......... zwanym dalej najemcą, została zawarta umowa najmu jachtu ........................... wraz z silnikiem, zwanego dalej czarterem.
§2. Powyższa umowa zawarta została celem użytkowania przedmiotu czarteru w celach turystycznych.
§3. Czas trwania czarteru określony został na okres od ........................2009r. do ...............2009r. Jacht będzie gotowy do odbioru od godziny 16.00. Zwrot ostatniego dnia do godz. 12.00, w miejscu, w którym został odebrany.
§ 4. Wynajmujący zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku, sprawny technicznie i kompletny, a najemca utrzymać go w takim stanie przez okres trwania czarteru.
§ 5. Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem jachtu obciążają najemcę.
§ 6. Wydanie jachtu następuje w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy, który jest załącznikiem do niniejszej umowy.
§ 7. Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej.
§ 8. Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu umowy.
§ 9. Najemca nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem.
§ 10. Wynajmujący otrzyma wynagrodzenie za czarter jachtu razem z silnikiem w wysokości zł ............. (słownie złotych: .............................)
§ 11. Najemca zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 35% wartości wynagrodzenia wynikającego z powyższej umowy, tj. kwotę zł ............................ (słownie złotych:.................................) w dniu jej zawarcia. Powyższa kwota zostanie wpłacona na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział ul. Dąbrowskiego 12 w Giżycku Nr konta: 75 1240 5787 1111 0010 2391 2895
§ 12. Najemca po otrzymaniu umowy zobowiązany jest do jej podpisania i przesłania razem z zaliczką w terminie 7 dni (liczy się data stempla na przekazie pocztowym). Nie dotrzymanie terminu unieważnia umowę.
§ 13. Jeżeli z winy najemcy umowa nie dojdzie do skutku, to zaliczka ulega przepadkowi.
§ 14. Pozostałą należność w wysokości 65% kwoty wynikającej z § 10. tj. kwotę zł ................. (słownie złotych: ..................................) najemca zobowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru określonego w § 3.
§ 15. Najemca w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości 500,-zł.
§ 16. Kaucja stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego jachtu, jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu.
§ 17. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa § 3. niniejszej umowy, bez wcześniejszego ustalenia z Wynajmującym, najemca za każdą nowo rozpoczętą godzinę czarteru uiszcza opłatę w wysokości 100,-zł
§ 18. Jacht jest ubezpieczony.
§ 19. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno -prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy /zatonięcie, kradzież, spalenie się jachtu/.
§ 20. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody stron.
§ 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 22. Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Giżycku.
§ 23. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i podpisana własnoręcznie przez strony.
§ 24. Jacht będzie można odebrać i zdać w porcie Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku na ul. Moniuszki (na przeciw stadionu)


...................................... .........................................
(podpis najemcy) (podpis wynajmującego)

Oświadczam, że zapoznałem się z funkcjonowaniem instalacji wodnej, elektrycznej i ogrzewania Webasta, posługiwaniem się silnikiem zaburtowym oraz zasadami korzystania z chemicznej toalety.


...................................... .........................................
(podpis najemcy) (podpis wynajmującego)

UMOWA CZARTERU

Wersja do druku: